HUISHOUDELIJK REGLEMENT JUDOCLUB LENNIK

Artikel 1 : Het huishoudelijk reglement is aansluitend en aanvullend bij de oprichtingsstatuten van de VZW
Judoclub LENNIK……..

Artikel 2 : Elke aangesloten judoka is verplicht de door de club vereiste vergunning en verzekering te bezitten.
De bezoekende judoka’s zijn verplicht deze vergunning en verzekering voor te leggen op vraag van het bestuur
en/of trainers.

Artikel 3 : Elke aangesloten judoka is verplicht een maandelijks lidgeld te betalen. Behalve de personen
vrijgesteld door de raad van beheer.

Artikel 4 : Elke judoka dient bij het betreden of verlaten van de tatami te groeten; bij het te laat verschijnen op
de trainingen wordt vooreerst de trainer gegroet.

Artikel 5 : De data en uurregelingen van de trainingen worden bepaald door het bestuur in overleg met de
hoofdtrainer en desgevallend hulptrainer(s). Wat betreft regeling van training en coaching wordt verwezen naar
bijlage 1. Zowel van de hoofdtrainer als van de hulptrainers wordt verwacht dat zij zich houden aan de gestelde data en
uurregeling.

Artikel 6 : De trainingen dienen ordelijk en rustig te verlopen. Het is verboden luidruchtig te praten op de
tatami.

Artikel 7 : Het is de judoka’s verboden te roken in de kleedkamers en in de oefenzaal. Aan de bezoekers wordt
gevraagd dat zij de trainingen volgen in stilte van op de voorbehouden vrije ruimte dewelke deel uitmaakt van de
oefenzaal.

Artikel 8 : Er wordt van de judoka’s verwacht dat hun lichaamsverzorging optimaal hygiënisch is, met
bijzondere aandacht voor propere voeten en kortgeknipte teen-en vingernagels. De judoka’s worden verplicht
zich te ontdoen van juwelen, uurwerken of andere voorwerpen wanneer zij de tatami betreden. Er wordt geëist
dat de kimono netjes is en voor de vrouwelijke judoka’s is het dragen van een wit T-shirt onder de kimono
verplicht.

Artikel 9 : Enkel de hoofdtrainer of bij zijn afwezigheid de hoogste in graad geeft de nodige instructies en
opmerkingen op de tatami.

Artikel 10 : De trainer of plaatsvervanger, aangeduid door de hoofdtrainer, bepaalt wie toegelaten wordt op de
tatami tijdens de trainingen. Hij behoudt het recht een lid te weigeren om deel te nemen aan een training of een
tornooi,. Dit lid of bezoekend lid kan recht tot verantwoording vragen , door een schriftelijk verzoek in te dienen
om gehoord te worden door de raad van bestuur inzake zijn weigering tot deelname . De raad van bestuur zal
zich uitspreken bij gewone meerderheid van stemmen over het verzoek dat het betreffende lid heeft ingediend en
hierover een uitspraak doen. Het lid wordt schriftelijk of per mail van de beslissing op de hoogte gebracht. 

Artikel 11 : Het uitlokken van ruzie, twist of gevecht wordt met onmiddellijke wegzending van de tatami
bestraft. Elke zware overtreding kan leiden tot onvoorwaardelijke uitsluiting. De gestrafte en/of uitgeslotene kan
zich beroepen op het recht tot verantwoording t.o.v. het bestuur van Judoclub Lennik.

Artikel 12 : Het is verboden blootvoets van de Dojo naar de kleedkamers en vice-versa te gaan.

Artikel 13 : Ieder bestuurslid wordt geacht de besproken items van alle vergaderingen als intern en
vertrouwelijk te beschouwen.

Artikel 14 : Het bestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, breuk of enig ander
toegebrachte schade van en aan voorwerpen toebehorende aan clubleden, bezoekende judoka’s en toeschouwers.

Artikel 15 : De Club blijft verantwoordelijk voor haar leden binnen de door haar gehuurde ruimte, noodzakelijk
tot beoefening van de judosport, zoals kleedkamers, oefenzaal en bezoekersruimte. Hierbuiten valt de
verantwoordelijkheid terug op de ouders (voogden voor minderjarigen) en op de leden zelf (indien meerderjarig)

Artikel 16 : Afspraken betreffende het volgen van een initiatiecursus. Bij slagen wordt het cursusgeld niet
direct terug betaald.. Cursusgeld wordt terug betaald nadat de initiator voor de club 20 maal mee les heeft
gegeven.Hoofd trainer bepaalt wie mee les geeft

Bijlage 1: huishoudelijk reglement Judo club LENNIK
TAAKVERDELING HOOFDTRAINER
1. In samenspraak met de sportcommissie kan een maandelijks
trainingsprogramma worden opgesteld door de hoofdtrainer of de door
hem aangestelde trainer.

2. Opstellen van uurschema’s voor trainer en hulptrainer(s). Bij afwezigheid
dient de aangeduide trainer en/of hulptrainer in te staan voor een
eventuele vervanger. Bij afwezigheid dient de trainer tijdig (liefst dag er
voor ) een vervanger te zoeken en de voorzitter op de hoogte te brengen
van zijn afwezigheid zodat de nodige schikkingen tijdig kunnen worden
genomen.

3. Bepalen en indelen van de trainingsgroepen.
Aanduiden van de judoka’s die in aanmerking komen voor
graadverhoging. De lijst van de aangeduide judoka’s die hiervoor in
aanmerking komen dient vooraf bekend gemaakt te worden en wordt
uitgehangen in de dojo.

4. Regionale trainingen :Aanduiden van een verantwoordelijke en
aanduiding van de judoka’s die voor deze training in aanmerking komen.

5. Opstellen van de competitieploeg.
Opstellen van een trainingsprogramma voor deze ploeg.
Coaching tijdens deze competities.

6. Betoelaging :
– Overeen te komen met de raad van beheer.